voorwaarden


1. ALGEMENE VOORWAARDEN:

De Waard communicatie service staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde zaken, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen.

1.1. De Waard communicatie service geeft bij normaal gebruik gedurende 12 maanden na aankoop garantie op zijn artikelen, tenzij anders staat aangegeven. De garantie kan alleen worden gegeven als u ook het aankoopbewijs van dit artikel kunt overleggen. Op diverse artikelen worden éxtra fabrieksgaranties verstrekt die langer duren dan één jaar, ook dan willen wij voor u bemiddelen. De te maken administratie- en verzendkosten zijn dan voor rekening van de klant.

1.2. Wijzingen in referentie, serienummers en of aankoopdatum maken het garantiebewijs ongeldig.

1.3. De Waard communicatie service stelt zich niet aansprakelijk voor software dat bij een artikel wordt meegeleverd. Alle schade die hieruit voorvloeit valt buiten de garantie van De Waard communicatie service.

1.4. Alle prijsopgaven en / of aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Overeenkomsten zijn alleen dan bindend na een
opdrachtbevestiging.
1.5. Indien een aanvaarding afwijkt van het aanbod van De Waard communicatie service dan geldt dit als een verwerping van de oorspronkelijke aanbieding, zelfs indien de aanvaarding slechts op een ondergeschikt punt afwijkt.

1.6. Diverse producten hebben een 'on-site' garantie. Dit houdt in dat u zélf contact op kunt nemen met de desbetreffende fabrikant. Indien u geen gebruikt wenst te maken van deze 'on-site' garantie, maar de afhandeling via ons wilt laten plaatsvinden, brengen wij ten aller tijden administratie- en behandelingskosten in rekening.

2. EIGENDOMSVOORBEHOUD:
2.1. De geleverde zaken blijven eigendom van De Waard communicatie service totdat de wederpartij volledig heeft voldaan aan alle vorderingen die betrekking hebben of de geleverde of nog te leveren zaken, inclusief overeenkomst verrichtte of nog te verrichten werkzaamheden en alle vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten. Het is de wederpartij niet toegestaan de geleverde zaken, in eigendom over te dragen, anders dan binnen de normale bedrijfsvoering of de goederen te verpanden of op andere wijze tot zekerheid te geven ten behoeve van derden.

2.2. Ingeval de wederpartij nalatig blijft in de nakoming van enige verbintenis jegens De Waard communicatie service of in geval de wederpartij in staat van faillissement geraakt of liquideert of een schuldregeling aangaat met haar crediteuren of enige stappen onderneemt om zulks te bewerkstelligen, of gedurende binnen een periode van 30 aaneengesloten dagen ophoudt zaken te doen, dan is De Waard communicatie service gerechtigd zonder verdere ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst goederen terug te nemen.

3. SOFTWARE:
3.1. De Waard communicatie service accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor het niet goed functioneren van apparatuur vanwege softwarefouten, besturingsfouten in software en of compatibiliteit met apparatuur elders gekocht dan bij De Waard communicatie service.

3.2. Indien een computer wordt uitgeleverd met een Microsoft besturingssysteem valt nimmer aanspraak te maken op een licentienummer, bijlevering van de benodigde besturingssoftware, of het goed functioneren van het besturingssysteem.

4. REPARATIE AFHANDELING:

4.1. Door de koper binnen de garantietermijn aangetoonde en aan De Waard communicatie service verwijtbare fouten, gebreken of onvolkomenheden - voor zover vallende onder de in dit artikel bedoelde garantie - worden voor rekening van De Waard communicatie service zo spoedig mogelijk hersteld, vervangen, hetzij teruggenomen tegen creditering.

4.2. Op gerepareerde artikelen wordt één maand garantie verstrekt.

4.3. Gebreken die het gevolg zijn van verkeerd gebruik, vallen of stuiten, verkeerde netspanning of blikseminslag vallen niet onder de garantie. De garantie vervalt tevens wanneer u binnen de garantietermijn het artikel zelf repareert of door derden laat repareren.

4.4. Eventuele te maken verzendkosten of andere kosten zijn voor rekening van de koper. Niet of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden niet in ontvangst genomen.

4.5. Gerepareerde of een vervangend artikel worden uitsluitend afgestaan wanneer u een reparatiebon kunt overhandigen. Indien het artikel opgestuurd dient te worden, geldt het PTT-verzendformulier als ons bewijs van afgifte.

4.6. Indien door onze Technische Dienst (TD) geconstateerd wordt dat het te repareren artikel NIET defect is, maar dat de oorzaak van het niet goed functioneren van het artikel door andere oorzaken te verwijten valt, zal De Waard communicatie service zowel onderzoekskosten als gemaakte arbeidskosten en eventuele overige kosten in rekening brengen bij de klant.

4.7. Defecte of beschadigde artikelen kunnen uitsluitend worden ingeleverd in de originele verpakking en met bijbehorende onderdelen samen met de aankoopbon.

4.8. De Waard communicatie service accepteert geen enkele vorm van aansprakelijkheid indien software of bestanden zijn beschadigd of verwijderd van de computer. Wij raden u aan om éérst een backup te maken van de bestanden alvorens apparatuur aan ons aan te bieden. Indien dit (technisch) niet mogelijk is dient duidelijk vermeld te worden bij het inleveren van de apparatuur dat er belangrijke informatie op de harddisk staat. Wij zullen dan als service proberen de bestanden (tijdelijk) te backuppen op een daarvoor geschikt medium.
U bent en blijft ten aller tijde zélf verantwoordelijk voor het veiligstellen van eventuele belangrijke data.

5. OFFERTES:
5.1. Alle door De Waard communicatie service verstrekte offertes zijn vrijblijvend. Offertes blijven gedurende 8 dagen na offertedatum geldig. Is deze termijn is verstreken en de koper besluit alsnog tot koop over te gaan zal De Waard communicatie service een herberekening uitvoeren van de verstrekte offerte.

5.2. De Waard communicatie service zal alleen onderdelen gebruiken die zijn genoemd in de offerte. Indien er aan het uitvoeren van deze opdracht door omstandigheden toch wijzigingen nodig zijn zal De Waard communicatie service de koper hiervan tijdig op de hoogte stellen.

5.3. Bij aanvaarding van een offerte door de koper, behoudt De Waard communicatie service zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 8 werkdagen na
ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. Onder opgaaf van redenen zal De Waard communicatie service dit schriftelijk aan de koper bekend
maken.
5.4. Mondelinge toezeggingen of afspraken verbinden de verkoper slechts nadat dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

5.5. Opgegeven leveringstermijnen worden geacht bij benadering te zijn opgegeven.

5.6. De overeengekomen leveringstermijnen hebben niet tot strekking dat De Waard communicatie service na het verstrijken hiervan van rechtswege in verzuim is, doch hiertoe is steeds een andere schriftelijke ingebrekestelling vereist, waarbij De Waard communicatie service een termijn van minimaal 20 werkdagen zal worden gegund om haar verplichtingen alsnog na te komen.

5.7. Overschrijding van een leveringsdatum geeft de koper nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of enige andere actie jegens
De Waard communicatie service. Dit is slechts anders in geval van opzet of grove schuld van De Waard communicatie service of haar leidinggevend personeel of indien de leveringstermijn met meer dan drie maanden wordt overschreden. Alsdan heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden, echter zonder aanspraak te kunnen maken op enige schadevergoeding.
5.8. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
6. BETALING:
6.1. Betaling dient te geschieden binnen de opgegeven betalingstermijn vermeld op de factuur, zonder enige korting of compensatie hoe ook genaamd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Deze bepaling geldt eveneens in geval de goederen op afroep of in gedeelten worden geleverd en van elke levering een factuur wordt gezonden.

6.2. Indien de koper / opdrachtgever een factuur niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is koper/opdrachtgever door het enkele verloop van die termijn in gebreke en heeft dit tot gevolg dat ook alle niet vervallen facturen terstond opeisbaar worden. Bovendien hebben wij vervolgens het recht vanaf de vervaldatum een rente in rekening te brengen van 10% per week of gedeelte van een week waarbij een gedeelte van een week geldt als een volle week.

6.3. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die door ons moeten worden gemaakt om tot incasso van de door koper/opdrachtgever uit de overeenkomst verschuldigde bedragen te geraken, komen voor rekening van koper/opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op tenminste 25% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 45,00


6.4. Artikelen die niet standaard in ons assortiment voorkomen dient ten minste 20% van de aankoopsom te worden voldaan met een minimum van € 45,00. Het retourneren of omruilen van dergelijke artikelen zal niet door ons worden geaccepteerd.

6.5. Artikelen als plasmaschermen en TFT monitoren dient ten minste 10 % van de aankoopsom te worden voldaan via de bank deze zijn niet terug te vorderen door de koper/opdrachtgever.

6.6 Het retourneren of omruilen van Plasmaschermen, TFT schermen en navigatie systemen zal niet door ons worden geaccepteerd.

7. OVERMACHT:
7.1. Ten alle tijde zijn wij gerechtigd om, in afwijking van het bepaalde in art. 6 lid 1 aan ons ter beoordeling liggende gevallen van de koper/opdrachtgever te verlangen dat hij vooruit betaald of naar ons genoegen zekerheid stelt.
7.2. In geval van overmacht zijn wij gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat wij deswege tot enige schadevergoeding verplicht zijn.

8. ONTBINDING:
8.1. In geval van toestemming hebben verleend verkochte zaken te retourneren dient koper/opdrachtgever er zorg voor te dragen, of strakke van weigering, dat het door ons verstrekte RMA nummer op alle documenten en op de verpakking staat vermeld. Daarnaast dient koper / opdrachtgever zorg te dragen voor deugdelijke verpakking van geretourneerde goederen waarbij wij, daar waar nodig, de originele verpakking als voorwaarde stellen.

8.2. Onverminderd ons recht nakoming te vorderen, zijn wij gerechtigd, indien koper/opdrachtgever een overeenkomst wenst te annuleren, die overeenkomst te ontbinden waarbij wij het recht hebben koper/opdrachtgever 25% van de te factureren of gefactureerde soms als schadevergoeding in rekening te brengen.

9. AFBEELDINGEN:
9.1. Via onze internetsite is het mogelijk van een bepaald product éxtra productinformatie op te vragen. Ondanks dat wij er naar streven deze informatie zo actueel mogelijk te houden is het mogelijk dat de geleverde artikelen afwijken van specificaties / kleur zoals beschreven staat op onze internetsite. Hierop accepteren wij geen enkele vorm van aansprakelijkheid. Wilt u zéker weten dat hetgeen afgebeeld staat op onze site overeenkomt met hetgeen u wilt ontvangen adviseren wij u ten aller tijde contact met ons op te nemen. Ook raden wij u aan om de site van de desbetreffende fabrikant te raadplegen.

9.2. De omschrijving vanuit de prijslijst en de verwijzende link kunnen mogelijkerwijs van elkaar afwijken. De verstrekte product-informatie verkregen via de link is dan van ondergeschikt belang.

* Vele 'defecten' doen zich voor doordat drivers niet correct worden geïnstalleerd. Veel van deze problemen kunnen door u zélf opgelost worden door bijvoorbeeld windows opnieuw te installeren. Meestal voldoet een her installatie over uw huidige Windows prima, hierdoor gaan uw instellingen niet verloren